Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης συμμετεχόντων, επιτυχόντων καθώς και απορριπτέων, της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 με αριθμ. πρωτ. 1210/5-9-2023 Ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία  Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου “Η ΕΣΤΙΑ”» για πρόσληψη προσωπικού τριών (3)   ατόμων κατηγορίας ΔΕ , ειδικότητας μαγείρων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: